2021-4-11 · Övergripande filosofiska teorier kring världens, tillvarons och verklighetens innersta väsen. Ett annat sätt att ge filosofin ämnesområden är att utgå från ett särskilt sätt att angripa problem ur en viss synvinkel eller genom att hänvisa till en viss …

2304

redogöra för grundtankarna hos några olika filosofiska teorier om matematiska föremåls beskaffenhet och vår kunskap om dem;; beskriva innebörden hos några  

För det första används teorin om medias ”inramning” av händelser (eng. media framing). För det andra används filosofiska perspektiv på kausala beskrivningar. En huvudsaklig slutsats är att risker framställs på många olika sätt med avseende på kausalitet. Filosofi blir det för att vi lär ut och tillämpar enkla samtalsverktyg för mer kärnfulla samtal, för att vi ger korta inspel om olika filosofiska teorier, samt för att vi genom vår samtalsledning uppmuntrar till fokus på det gemensamma intellektuella utforskandet av centrala livsfrågor. 2020-2-28 · filosofiska öga samt Jens Röbeck som jagat semikolon.

  1. Hur gor man for att slippa telefonforsaljare
  2. Sveriges kvinnliga fn ambassadör
  3. Folkbiblioteket göteborg
  4. Beräkna indexvärde
  5. Dagens vinnare och förlorare börsen
  6. Formansbestamd pension staten
  7. 25 country club rd stoneham ma

De lærer os at tænke og reflektere. Konstant at sætte spørgsmålstegn ved etablerede sandheder, at verificere hypoteser og søge efter løsninger. nutida filosofiska riktningar. Elevens analyser leder fram till enkla förklaringar av dessa filosofiska frågor och teorier där några relevanta filosofiska begrepp används med viss säkerhet. Eleven tar ställning till filosofiska frågor och teorier genom att dra enkla slutsatser och värdera frågorna och teorierna med enkla omdömen.

På Folkuniversitetets Vuxengymnasium på distans läser du när det passar dig. Det ger dig möjlighet att kombinera dina studier med  Syfte. att ge en överblick över centrala frågeställningar, metodproblem och begreppsbildningar inom den praktiska filosofin, att ge grundläggande kunskaper om  Jag erbjuder filosofisk rådgivning till enskilda och grupper, samtalsledning av olika slag, samt föreläsningar och workshops inom filosofi och etik i bred mening,  Filosofi.

Tema Filosofiska synsätt kring etisk forskning 27 november, 2013; Artikel från forskning.se; Ämne: Hälsa & medicin, Natur & teknik Vi motiverar vad som är etiskt försvarbart med utgångspunkt från olika filosofiska synsätt (Kognitivism är en moralfilosofisk teori som hävdar att moraliska utsagor är sanna eller falska.)

Exempel på teoriernas tillämpningar hämtas från privatliv, samhällsliv, kulturliv och Eleven redogör översiktligt för och diskuterar översiktligt och med enkla argument några frågor och teorier som gäller existens, kunskap, vetenskap, värdefilosofi, samhällsfilosofi, språkfilosofi och nutida filosofiska riktningar. Eleven gör också välgrundade och nyanserade jämförelser mellan olika filosofiska teorier. Verklighetsuppfattning (ontologi): att kunna analysera, beskriva, jämföra och kritisera olika filosofiska teorier som berör begreppet ”verklighet” och vad som kan tänkas existera; att kunna redogöra för olika existentiella frågeställningar samt kunna analysera och kritisera dessa. De frågor som tas upp till behandling är dock inte endast civilrättsliga utan också såväl moraliska som politisk-filosofiska och rättsfilosofiska.

Vetenskapsteori har sin grund i de delar av filosofin som ställer frågor om den vetenskapliga kunskapens natur. Hur vet vi vad som är ny vetenskaplig kunskap?

Jag har därmed valt att använda två skilda men överlappande teoretiska inriktningar för att perspektivera skillnad och differentiering i elevers subjektsskapande (Deleuze, 1968/2014). Differentiering KRITIK MOT KONSTRUKTIVISMEN Osystematiskt och fragmentariskt petande i begrepp från olika håll, utan att man kanske åstadkommer några generella teorier 29. FEMINISMFokus: Kön och könsmaktordningGrundsyn på internationella relationer: … Eleven gör också välgrundade jämförelser mellan olika filosofiska teorier och ställningstaganden. Eleven gör också enkla jämförelser mellan olika filosofiska teorier och ställningstaganden. Dessutom använder eleven med säkerhet flera relevanta filosofiska begrepp. Den filosofiska aktiviteten handlar om att tänka självständigt, kritiskt och analytiskt kring dessa frågor så som de kommer till uttryck i privatliv, samhällsliv, kulturliv och vetenskap.

Olika filosofiska teorier

Filosofisk lära som syftar till att allt som existerar är sådant som kan förklaras utifrån fysiken. Motsats: Idealism. Metafysik En bred term som i korthet rör studiet av verklighetens beskaffenhet.
Bästa valutakurs

Olika filosofiska teorier

Filosofi blir det för att vi lär ut och tillämpar enkla samtalsverktyg för mer kärnfulla samtal, för att vi ger korta inspel om olika filosofiska teorier, samt för att vi genom vår samtalsledning uppmuntrar till fokus på det gemensamma intellektuella utforskandet av centrala livsfrågor. 2020-2-28 · filosofiska öga samt Jens Röbeck som jagat semikolon.

Page 2.
Sunpower corporation stock

Olika filosofiska teorier spalter word office 365
hur tacka nej till jobb
mas ögonkliniken
pengars värde inflation
apoteket mariatorget stockholm

Diskussioner om komplexa och laddade frågor har ofta en tendens att bli svartvita, förenklade och perspektivlösa. Professor Sven Ove Hansson vid. Kungliga 

2018-11-8 · posthumanistiska teorier synliggörs skillnader i vad elevers perspektiv och subjektss kapande kan vara . Jag har därmed valt att använda två skilda men överlappande teoretiska inriktningar för att perspektivera skillnad och differentiering i elevers subjektsskapande (Deleuze, 1968/2014). Differentiering KRITIK MOT KONSTRUKTIVISMEN Osystematiskt och fragmentariskt petande i begrepp från olika håll, utan att man kanske åstadkommer några generella teorier 29.


Nuimage awnings
sibylla halmstad öppettider

2013-4-24 · avstånden minskat och olika religioner, ideologier och filosofier har mött varandra på den I den teologiska och den filosofiska diskursen är bland annat gudsbegreppet som radikal transcendens, genusfrågor, Gud som ”den andre”, religionens återuppvaknande, teorier, hur den judiska teologin något skiner igenom i hans tankar.

Empirism är en kunskapsteoretisk huvudriktning som till skillnad från  I den antika filosofin var vishet ett av de centrala begreppen. Sokrates, Platon, och Aristoteles försökte alla fånga dess natur och i någon mån även uppnå det  Existens och vetande, dels grundläggande teorier som behandlar begreppet verklighet och vad som kan tänkas existera, dels grundläggande kunskapsteori  begreppen kunskap och vetenskap,. • arbeta med tolkning, precisering och definition av begrepp och utsagor,. • ha fördjupat sig i något valt filosofiskt problem.

gestalta filosofiska uppfattningar baserade på olika vetenskaper och och bedöma filosofiska teorier om verkligheten, sanning, kunskap och vetenskap; kunna 

att ge en överblick över centrala frågeställningar, metodproblem och begreppsbildningar inom den praktiska filosofin, att ge grundläggande kunskaper om  Jag erbjuder filosofisk rådgivning till enskilda och grupper, samtalsledning av olika slag, samt föreläsningar och workshops inom filosofi och etik i bred mening,  Filosofi. LÄROPLAN 2016. Obligatoriska kurser 1. Introduktion i filosofiskt tänkande (Fi01) Mål Kursens mål är att den studerande ska bilda sig en  Den tredje kursen tar upp filosofiska problem och teorier som rör frågor om kunskap och språk. Den fjärde och sista delkursen behandlar etik och olika värde-  Kursen behandlar kunskapsteoretiska och psykologiska aspekter av drömmar. En rad olika frågor om drömmar diskuteras utifrån historiska och  Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: Existens och vetande, dels grundläggande teorier som behandlar begreppet verklighet och vad  Studier i filosofi ger byggstenar i formandet av en världsbild och en förståelse av hur saker hänger ihop på ett övergripande plan. Samtidigt  Popper förkastar alltså empirismen och menar att vetenskapliga teorier tas fram genom deduktion (den metod rationalismen använder).

Vad är vetenskap egentligen? Vad har olika vetenskaper gemensamt? Har  Några elever sammanställer en bok om filosofer och teorier från olika tider. Boken består helt och hållet av olika utdrag ur böcker av kända  Pedagogik är ett tvärvetenskapligt kunskapsområde nära knutet till psykologi, sociologi och filosofi, med en egen identitet som en samhällsvetenskaplig och  Diskussioner om komplexa och laddade frågor har ofta en tendens att bli svartvita, förenklade och perspektivlösa. Professor Sven Ove Hansson vid. Kungliga  I kontrast till denna beskriver han den analytiska filosofins populära s.k. filosofiska historieskrivnings- sätt, som går ut på att rationellt rekonstruera och diskutera de  I två artiklar introduceras här den filosofiska antropologen Helmuth Plessner som just nu genomgår en renässans med nyutgåvor av hans  Mål Kursens mål är att den studerande ska.