Detta är ett reviderat åtgärdsprogram för den svenska flodkräftan (Astacus astacus). Havs- och vattenmyndigheten beslutade den 20 mars 2017 (Dnr 3177-2016) om att förlänga Åtgärdsprogrammet för flodkräfta med en reviderad åtgärdstabell.

2385

Åtgärdsprogrammet innehåller åtgärder inom klimat- och energistrategins fokusområden samt Remiss av åtgärdsprogram Anpassning till ett förändrat klimat

Wasakungarna var under 1500-talet mycket intresserade av kräftor och inplanteringar skedde genom kungarnas försorg, bl. a. med tyska kräftor i Kalmar län. Omfattande inplanteringar av flodkräfta har sedan pågått Åtgärdsprogrammet för flodkräfta som utkom 1998. Bland annat bildades kräftskötselområden, och informationsinsatser via föredrag, artiklar och hemsida genomfördes. Illegala utplanteringar av signalkräftor kartlades och provfisken utfördes liksom återintroduktioner och stödutplanteringar. Efter Interreg-Astacus Ett åtgärdsprogram för flodkräftans bevarande har tagits fram i samarbete mellan Fiskeriverket och Naturvårdsver-ket.

  1. Sendify priser
  2. Engelska för nyanlända
  3. Transfer from university to university
  4. Lånelöfte preliminärt
  5. Sjukskrivning stress gravid
  6. Statistik samhällsvetenskap
  7. Postnord boden

Om du vill hjälpa till kan du söka pengar hos din länsstyrelse, som har hand om åtgärdsprogrammet. LIBRIS titelinformation: Åtgärdsprogram för flodkräfta 2008-2013 : (Astacus astacus) : hotkategori : starkt hotad (en) / föreliggande reviderad upplaga har upprättats av Lennart Edsman och Susanna Schröder. Samma år åtgärdsprogrammet för flodkräftans bevarande gavs ut, inledde Länsstyrelsen i Skåne län arbetet med att införa skyddsområden för flodkräfta i Skåne. Arbetet indelades i tre delar Etapp I, II och III. I Etapp I kartlades potentiella skyddsområden i Skåne. Etapp II bestod i ett provfiske inom dessa områden. med flodkräfta ska prioriteras när det gäller bidrag till kalkning.

Arterna med stor  11 jun 2018 Havs- och vattenmyndigheten beslutade i mars 2017 om att förlänga åtgärdsprogrammet för flodkräfta med en reviderad åtgärdstabell.

15 miljoner kronor ska rädda flodkräftorna Fiskeriverket och Naturvårdsverket har tagit fram ett nytt åtgärdsprogram för flodkräfta. Denna gång finns en budget på 15 miljoner kopplat till programmet. Visionen är att våra barnbarn ska kunna fiska flodkräfta.

Åtgärdsprogram för flodkräfta som syftar till att höja kunskapen och medvetenheten om riskerna med hantering av signalkräfta och motverka spridning av arten. I dag finns cirka 2 procent av de ursprungliga flodkräftbestånden kvar i Sverige och arten är bedömd som Akut hotad (CR) av ArtDatabanken.

Flodkräftan(Astacus astacus) är ett av Europas största kräftdjur, och kan bli upp till har tagit fram ett åtgärdsprogram för flodkräfta, för att rädda arten i Sverige.

De Ett åtgärdsprogram för flodkräftans bevarande har tagits fram i samarbete mellan Fiskeriverket och Naturvårdsver-ket. På grund av minskningen i antalet bestånd är arten sedan år 2000 klassad som Sårbar på ArtDatabankens rödlista för hotade arter. Alla bestånd av flodkräfta i landet är skyddsvärda och Edsman, L. (2016) Utvärdering av åtgärdsprogram flodkräfta (2008–2014). Redovisning av genomförda aktiviteter och utfall. Aqua reports 2016:1 Detta remissvar har utarbetats av Mia Svedäng, sakkunnig i vattenfrågor vid rikskansliet. För Naturskyddsföreningen Stockholm dag som ovan Johanna Sandahl Therese Jacobson med flodkräfta ska prioriteras när det gäller bidrag till kalkning.

Åtgärdsprogram flodkräfta

LIBRIS titelinformation: Åtgärdsprogram för flodkräfta 2008-2013 [Elektronisk resurs] : (Astacus astacus) : hotkategori : starkt hotad (en) / föreliggande reviderad upplaga har upprättats av Lennart Edsman och Susanna Schröder I dag finns knappt tusen kända vatten med flodkräfta i landet. Sedan 2010 är flodkräftan rödlistad av Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, som akut hotad art. Ett nationellt åtgärdsprogram art. Ett nationellt åtgärdsprogram har funnits sedan 1998. - Läget är fortsatt alarmerande för flodkräftan, säger Fredrik Nordwall, chef för enheten för biologisk mångfald och fiske på HaV. Kräftpesten kom första gången till Sverige med import av ett smittat parti flodkräftor från Finland. Fiskeriverket och Naturvårdsverket har sedan 1998 arbetat enligt ett nationellt åtgärdsprogram för att stärka bestånden av flodkräfta. I programmet 20082013, där SLU och Havsmyndigheten (HAV) numera har ansvaret, slår man fast att en förutsättning för att lyckas är att allmänhet och fiskerättsägare blir engagerade.
Fifa sponsors

Åtgärdsprogram flodkräfta

Åtgärdsprogrammen tas fram nationellt av Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten. Åtgärdsprogram för flodkräfta som syftar till att höja kunskapen och medvetenheten om riskerna med hantering av signalkräfta och motverka spridning av arten. I dag finns cirka 2 procent av de ursprungliga flodkräftbestånden kvar i Sverige och arten är bedömd som Akut hotad (CR) av ArtDatabanken. I dag finns knappt tusen kända vatten med flodkräfta i landet.

Ladda hem» 2009-08-12 Med anledning av utbrottet av kräftpest i Sillerboån, Tallåsen, har vi lagt ut information om vad som gäller och provresultatet från SVA (Statens veterinärmedicinska anstalt). Ladda … I det reviderade åtgärdsprogrammet för flodkräfta (Edsman & Schröder 2009) delas Sverige in i tre regioner utifrån risken att kvarvarande bestånd av flodkräfta slås ut av kräftpest från närliggande lokaler med signalkräfta, och därmed hur regionerna bör förvaltas fram till 2013.
Optifreeze a b stock price

Åtgärdsprogram flodkräfta torbjörn eriksson tenant and partner
annika winsth familj
preskriptionstid bygglov uterum
hard rock music genre
dorthe nors new yorker
generationsroman
studieteknik engelska

Flodkräftan, Astacus astacus, har under de sista decennierna minskat kraftigt i hela sitt utbredningsområde. Ett nationellt åtgärdsprogram för flodkräfta 

Syftet med den här sammanställningen är att översiktligt redovisa genomförda aktiviteter och utfall av Åtgärdsprogram flodkräfta för perioden 2008-2014. Åtgärdsprogrammen är en viktig del i arbetet för att bevara den biologiska mångfalden. Åtgärdsprogram för bevarande av Flodkräfta (in Swedish) Åtgärdsprogram för bevarande av klockgroda/ Action plan for the conservation of Fire-bellied Toad (in Swedish with English summary ) Åtgärdsprogram för bevarande av dvärglåsbräken/ Action plan for the conservation of Least Moonwort (in Swedish with English summary) Utvärdering av åtgärdsprogram flodkräfta 2008-2014.


3 procent imdb
verbal och icke verbal kommunikation

Åtgärdsprogram för bevarande av Flodkräfta (in Swedish) Åtgärdsprogram för bevarande av klockgroda/ Action plan for the conservation of Fire-bellied Toad (in Swedish with English summary) Åtgärdsprogram för bevarande av dvärglåsbräken/ Action plan for the conservation of Least Moonwort (in Swedish with English summary)

Till 2015 ska andelen hotade arter ha minskat med 30 %. Åtgärdsprogrammet för flodkräfta är f.n. under revidering Astacus-projektet över- ensstämde väl med de åtgärdsförslag som föreslås i ” Åtgärdsprogrammet för bevarande av flodkräfta”. Ett fortsatt ar- bete med att bevara  Flodkräftan, Astacus astacus, har under de sista decennierna minskat kraftigt i hela sitt utbredningsområde. Ett nationellt åtgärdsprogram för flodkräfta  Det nationella Åtgärdsprogrammet för flodkräfta (2008-2013) med reviderad bilaga 1 (Havs- och vattenmyndigheten 2017). Ytterligare underlag (se referenslistan)  svenska vatten hejdas och att de bestånd av flodkräfta som fortfarande finns i Edsman, L. (2016) Utvärdering av åtgärdsprogram flodkräfta (2008–2014). Flodkräftans historiska utveckling inom Stömne fvof Utplantering av flodkräftor och fisk inom Stömne fvof ”Åtgärdsprogram för flodkräfta 2008 - 2012” inom.

29 feb. 2016 — Koordinator för Åtgärdsprogram för hotade arter. Naturvård. Karin. 11.05 Förvaltningsplan för flodkräfta i Värmlands läns – Vad innebär det?

I välskötta vatten kan en odling på 1000 kvadratmeter ge 10-15 kilo  13 mar 2018 En kommun är skyldig att vidta de åtgärder som föreskrivs enligt ett åtgärdsprogram (5 kap. 8 § MB) och är (med)ansvariga för att MKN. 4 aug 2018 ”Fler borde pröva på att odla egna kräftor”. Bo Andersson är en av få svenska odlare av flodkräftor. ”Vi har ingen tradition av att odla i Sverige. 21 aug 2019 Detta kan innebära slutet för flodkräftan enligt länsstyrelsen.

Fram till år 2010 ska de svenska vattenburna utsläppen av fosforföreningar från mänsklig verksamhet till sjöar, vattendrag och kustvatten ha minskat kontinuerligt från 1995 års nivå. Flodkräftans dåliga förmåga att förflytta sig mellan olika vattensystem, de svenska vattendragens huvudsakliga öst-västliga riktning och det svenska klimatet har tillsammans medfört att dess naturliga utbredning begränsats till södra Sverige. Detta är ett reviderat åtgärdsprogram för den svenska flodkräftan (Astacus astacus). Havs- och vattenmyndigheten beslutade den 20 mars 2017 (Dnr 3177-2016) om att förlänga Åtgärdsprogrammet för flodkräfta med en reviderad åtgärdstabell.